Lịch sử hình thành

Theo chủ trương Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng và Nhà nước về việc phát triển và nâng cao hiệu quả khoa học công nghệ, phát triển kinh tế tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu hội nhập và phát triển kinh tế xã hội, Hội đồng Trung tâm Khoa học công nghệ và Giáo dục Hội An (CSTE) thống nhất xin phép thành lập Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Khoa học Công nghệ và Dịch vụ Hội An - Quảng Nam hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và khoa học công nghệ theo chứng nhận ngày 09 tháng 04 năm 2012.

I. Sứ mệnh
Bằng nội lực hiện tại, huy động tối đa mọi nguồn lực, nghiên cứu ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương nhằm góp phần xoá đói giảm nghèo, hướng tới hội nhập khu vực. "KẾT NỐI TINH HOA, LAN TỎA TRI THỨC"
II. Chức năng nhiệm vụ
Trên cơ sở tập hợp các nhà khoa học là các giáo sư, tiến sĩ, đội ngũ nghiên cứu đầu ngành nhằm qui tụ các nhà khoa học trong và ngoài nước thực hiện các chức năng nhiệm vụ chính là:
1. Nghiên cứu các đề tài khoa học thuộc các lĩnh vực: Văn hóa, giáo dục, xã hội, kinh tế, công nghệ thông tin, kiến trúc nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà nói riêng và khu vực miền Trung.
2. Hỗ trợ thẩm định dự án, lập dự án, đưa ra các giải pháp nhằm phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội bền vững của địa phương.
3. Triển khai các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế, thu hút các nguồn lực để nghiên cứu chuyển giao công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và các vùng lân cận.
4. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các ngành nghề thuộc các lĩnh vực kinh tế, du lịch, ngoại ngữ,…
5. Nghiên cứu chuyên sâu về nông nghiệp, tạo giống, sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm từ hoạt động KHCN 
6. Nghiên cứu chuyên sâu về tinh dầu thiên nhiên và các loại dược liệu của địa phương, thương mại hoá các sản phẩm Khoa học công nghệ, sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và khu vực lân cận.
7. Qui hoạch về du lịch, nghiên cứu và đánh giá lợi thế so sánh phát triển kinh tế các huyện miền núi và hải đảo thuộc tỉnh Quảng Nam và các vùng lân cận.
8. Thực hiện được các nhiệm vụ KHCN khác như:
- Nghiên cứu xây dựng các định hướng, chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong mối quan hệ với khu vực và cả nước, dự báo xu hướng phát triển các nguồn nhân lực.
- Chủ trì nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu, thẩm định các chương trình đề án, dự án kinh tế - xã hội theo sự phân công của địa phương.
- Giúp địa phương xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội trong nước, của thành phố, ấn hành tài liệu về kết qủa nghiên cứu, tài liệu tham khảo phục vụ lãnh đạo thành phố, giúp công tác nghiên cứu khoa học và yêu cầu của các tổ chức kinh tế.
- Hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và ngoài nước thực hiện việc nghiên cứu, trao đổi cán bộ khoa học, đào tạo và thông tin kinh tế theo quy định của nhà nước và địa phương.
- Nghiên cứu và giải quyết những công việc liên quan đến việc nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
III. Phát triển
Đến nay, trải qua gần 10 năm, đơn vị từng bước hình thành nên hệ thống Trung tâm CSTE với nhiều tổ chức, đơn vị trực thuộc phục vụ trực tiếp hoạt động KH&CN. Bao gồm:
A. HỘI ĐỒNG TRUNG TÂM CSTE VÀ CHI BỘ ĐẢNG, CHI HỘI ĐÔNG Y, CLB Y VÕ DƯỠNG SINH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỘI AN
1. Hội đồng Trung tâm
Là cơ quan chủ quản, quyết định tất cả đường lối, chiến lược phát triển của toàn hệ thống CSTE (Trung tâm Khoa học, Công nghệ, Giáo dục). Hội đồng Trung tâm thực hiện chức năng Hội đồng quản trị và Hội đồng khoa học cho cả hệ thống CSTE. Chịu sự quản lý chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam. Cục thuế tỉnh Quảng Nam là đơn vị Quản lý thuế.
2. Chi bộ Đảng
Là tổ chức chỉ đạo đường lối, chủ trương chính sách gắn với phát triển của hệ thống CSTE, chịu sự quản lý trực tiếp của Đảng bộ Phường Cẩm Phô và Thành ủy thành phố Hội An
3. Chi Hội Đông Y Trung tâm Khoa học công nghệ Hội An
Là tổ chức trực thuộc Hội đồng Trung tâm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội Đông y tỉnh Quảng Nam. Thực hiện các chức năng nhiệm vụ phát triển Dược Quảng Nam gắn với sự phát triển của hệ thống CSTE.
4. Câu lạc bộ Y võ dưỡng sinh Trung tâm Khoa học công nghệ Hội An
Là tổ chức trực thuộc Hội đồng Trung tâm, thành viên của Hội võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Nam. Thực hiện các chức năng nhiệm vụ phát triển võ dưỡng sinh Quảng Nam gắn với sự phát triển của hệ thống CSTE.
B. CÁC ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ
1. KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
1.1. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO KHCN & DV HỘI AN
Thực hiện nhiệm vụ chính là đề xuất và định hướng các nghiên cứu đề tài, dự án cấp Nhà nước, Cấp tỉnh, Cấp cơ sở phục vụ phát triển địa phương theo chủ trương của tỉnh và địa phương thuộc tỉnh nói riêng và Miền trung nói chung. Triển khai các dịch vụ Khoa học công nghệ theo Luật khoa học và Công nghệ.
1.2. VĂN PHÒNG TRƯNG BÀY SẢN PHẨM KHCN TẠI HỘI AN
Trưng bày, xúc tiến thương mại các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học của đơn vị cũng như của toàn tỉnh Quảng Nam. Phát triển theo hướng sản phẩm du lịch, gắn với vùng nguyên liệu và du lịch làng nghề.
2. KHỐI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
2.1. CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO (CNC) VIỆT – NHẬT
Là đơn vị Doanh nghiệp Khoa học công nghệ, thực hiện triển khai kết quả các đề tài, dự án đã phê duyệt, thương mại hóa chuyên sâu đến sản phẩm cuối cùng. Quản lý toàn bộ các hoạt động nghiên cứu ứng dụng.
2.2. VIỆN KHOA HỌC KINH TẾ VÀ NÔNG NGHIỆP VIỆT – NHẬT
Là đơn vị nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ sinh học, nhân giống, sản xuất, nghiên cứu thị trường phát triển sản phẩm địa phương. Viện có các đơn vị trực thuộc thực hiện các chức năng phục vụ phát triển của Hệ tống CSTE, gồm:
2.3. CƠ SỞ NGHIÊN CỨU TINH DẦU THIÊN NHIÊN CSTE
2.4. CƠ SỞ NGHIÊN CỨU GIỐNG CÂY TRỒNG & VẬT NUÔI CSTE
3. KHỐI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Thực hiện nhệm vụ tổ chức Hội thảo, đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo gắn với chuyển giao các kết quả nghiên cứu của hệ thống. Bao gồm:
3.1. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CSTE QUẢNG NAM
3.2. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CSTE
3.3. TRUNG TÂM TƯ VẤN KIẾN TRÚC CSTE
4. KHỐI THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM KHCN
​4.1. TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI KHOA HỌC QLANDS VIỆT NAM
Thực hiện thương mại hóa tất cả các sản phẩm KHCN của Hệ thống CSTE và của tỉnh Quảng Nam.
Triển khai thị trường sản phẩm ra nước ngoài
4.2. TRUNG TÂM TRƯNG BÀY SẢN PHẨM KHCN TẠI HỘI AN
Trưng bày, xúc tiến thương mại các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học của đơn vị cũng như của toàn tỉnh Quảng Nam. Phát triển theo hướng sản phẩm du lịch, gắn với vùng nguyên liệu và du lịch làng nghề.

* Trụ sở chính: - Số 49/18, 49/24 Nguyễn Tất Thành, Hội An, Quảng Nam
* Văn phòng   : - Số 49/24 Nguyễn Tất Thành, Hội An, Quảng Nam
   Điện thoại   : 02353.666677;               Fax: 02353.666677
   Website       : cste.vn; qlands.vn;       Email: khcn@cste.vn
* Các cơ sở    :                       
                           - Số 59 Nguyễn Thái Học, TP. Hội An, Quảng Nam (Khu trưng bày)
                           - Tổ 4, khối Xuân Hoà, P. Cẩm phô, TP. Hội An, Quảng Nam (Khu nghiên cứu, sản xuất)
                           - Xã Atiêng, Tây Giang, Quảng Nam (Văn phòng Đại diện khu vực phía Tây Quảng Nam)
                           - Xã Ch'om, Tây Giang, Quảng Nam (Khu sản xuất dược liệu)
                           - Xã Tr'hi, Tây Giang, Quảng Nam (Khu sản xuất dược liệu)
                           - Xã Axan, Tây Giang, Quảng Nam (Khu sản xuất dược liệu)
                         
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây